San Luis Obispo Family Portrait Session

A San Luis Obispo family session I captured on the West Coast trip to California.